اسناد و مجوزات

طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تلاش های سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی ری در راستای اخذ مجوزات و تکمیل اسناد مورد نیاز جهت آغاز عملیات اجرایی و مهمتر از آن بهره برداری مطمئن از این طرح ملی معطوف بوده است.

این مدارک از نخستین مستندات مورد نیاز جهت تصویب قانون منطقه ویژه اقتصادی در پروژه حاضر تا تضمین تخصیص و بهره برداری پایدار از منابع انرژی در  آینده طرح را شامل می شود.

مصوبه قانون منطقه ویژه اقتصادی ری

ابلاغ مصوبه مجلس


ابلاغ سازمان مسئول

مصوبه ایستگاه راه آهن